دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی
کمیته علمی اولین همایش ملی "چالش های فراروی تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان داروئی و معطر"
نام و نام خانوادگی محل خدمت مرتبه
دکتر محمدحسن  علی بیگلویی عضو هیات علمی  دانشگاه گیلان/ گروه مهندسی آب. دانشیار
دکتر سینا فلاح عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد / گروه مهندسی زراعت استاد
دکتر ولی الله مظفریان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور استاد
مینا ربیعی  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور/ گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشیار
دکتر محمد حسین کریم عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران / گروه اقتصاد منابع و انرژی دانشیار
دکتر حسین زینلی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دانشیار
دکتر محمد باقر حسن پور اقدم عضو هیات علمی دانشگاه مراغه/ گروه گروه علوم باغبانی دانشیار
 دکتر ابوالفضل علیرضالو  عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه/ گروه گروه علوم باغبانی دانشیار
 دکتر اسماعیل رضایی چیانه عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه/ گروه زراعت دانشیار
دکتر امیر رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار
دکتر امیررضا صادقی بختوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی تبریز / گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و داروئی استادیار
دکتر بهمن حسینی خلیفانی عضو هیات علمی  دانشگاه ارومیه/گروه باغبانی دانشیار
دکتر بهنام دولتی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه/ گروه علوم خاک  استادیار
دکتر پرویز رضوانی مقدم عضو هیات علمی  دانشگاه فردوسی مشهد / گروه اگروتکنولوژی استاد
دکتر جلیل شفق کلوانق عضو هیات علمی  دانشگاه تبریز/ گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار
دکتر خدایار همتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گروه باغبانی دانشیار
دکتر جواد سرحدی عضو هیئت علمی  مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمان استادیار
دکتر رسول پیر محمدی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه /گروه علوم دامی استاد
دکتر رضا درویش زاده عضو هیات علمی گیاهی دانشگاه ارومیه / گروه اصلاح و بیوتکنولوژی استاد
دکتر رضا دهقانی بیدگلی عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان استادیار
دکتر رئوف سید شریفی عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه اردبیل استاد
دکتر سعید حضرتی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ گروه کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات استادیار
دکتر سلیم فرزانه عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی/ گروه  زراعت و اصلاح نباتات استادیار
دکتر شهرام آرمیده عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه استادیار
دکترشهرام منافی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه/ گروه علوم خاک استادیار
دکتر عباسعلی روانلو عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی) استادیار
دکتر عباس صمدی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه/گروه علوم خاک استاد
دکتر عبدالقیوم قلی پوری دانشگاه محقق اردبیلی/گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
دکتر عبدالله جوانمرد عضو هیات علمی دانشگاه مراغه/مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار
دکتر عبدالله حسن زاده قورت تپه عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی) استادیار
دکتر علی عمارلو عضو هیات علمی دانشگاه زنجان/پژوهشکده فناوری های نوین زیستی استادیار
دکتر علیرضا پیرزاد عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه/گروه زراعت استاد
دکتر کامکار جایمند عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور/ بخش تحقیقات گیاهان دارویی دانشیار
دکتر کرامت الله سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد/ گروه گروه علوم باغبانی استادیار
دکتر محسن اسمعیلی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه / گروه علوم و صنایع غذایی استاد
دکتر محسن فلاحتی عضو هیات علمی دانشگاه تهران / دانشکده زیست شناسی استادیار
دکتر محمد باقر رضایی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور) استاد
دکتر محمد رضا مرشدلو عضو هیات علمی دانشگاه مراغه / علوم و مهندسی باغبانی استادیار
دکتر محمد فتاحی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه / گروه باغبانی دانشیار
دکتر محمدحسین لباسچی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور دانشیار
دکتر مراد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه / گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار
دکتر مسعود اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان / گروه زراعت و اصلاح نباتات استاد
دکتر مهدی قیاسی  عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه/گروه زراعت استادیار
دکتر نیما یزدان بخش عضو هیات علمی دانشگاه تهران / دانشکده زیست شناسی استادیار
دکتر وحید اکبر پور عضو هیات علمی دانشگاه مازندران-ساری / گروه باغبانی استادیار
دکتر وحید سرابی دانشگاه شهید مدنی تبریز / گروه زراعت و گیاهان داروئی استادیار
دکتر حمید حسن پور عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه / گروه علوم باغبانی دانشیار
دکتر همت الله پیر دشتی عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری / گروه زراعت دانشیار
دکتر یوسف رسمی  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه / گروه بیوشیمی استاد
دکتر یوسف نصیری عضو هیات علمی دانشگاه مراغه / مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار
دکتر اسماعیل قلی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه / گروه علوم کشاورزی دانشیار
دکتر میر حسن رسولی صدقیانی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه/گروه علوم خاک استاد
آقای محسن میرزاپور آقای محسن میرزاپور (عضو هیات علمی دانشگاه سییرت – ترکیه siirt university) استادیار
دکتر خانم  ساره نظامی عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه / گروه مهندسی خاک استادیار
دکتر سرور خرمدل عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد / گروه اگروتکنولوژی دانشیار
دکتر فاطمه سفید کن عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور استادیار
دکتر فائزه زعفریان عضو هیات علمی دانشگاه مازندران-ساری / زراعت و فیزیولوژی گیاهی دانشیار
دکتر لطیفه پوراکبر  عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه / گروه زیست شناسی دانشیار
دکتر معصومه مازندرانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان / گروه زیست دانشیار
 دکتر ندا مرادی  (عضو هیات علمی دانشگاه  شهید چمران- اهواز / گروه خاكشناسی  استادیار
خانم  نیکو حمزه پور عضو هیات علمی دانشگاه مراغه / گروه آموزشی  علوم و مهندسی خاک استادیار
دکتریعقوب راعی عضو هیات علمی  دانشگاه تبریز / گروه اکوفیزیولوژی گیاهی استاد
دکتر لطفعلی ناصری عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه / گروه علوم باغبانی دانشیار
دکتر علی احسانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز / گروه بهداشت استاد
دکتر سعید مشکینی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه / گروه گروه بهداشت و مواد غذایی دانشیار
دکتر صمد زارع عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه  استاد