تمدید مهلت ارسال مقالات
1399/11/21

 

بنا بر تصمیم اتخاذ شده در دبیرخانه همایش مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 99.11.23 تمدید شد .